خودداری کارفرما از بیمه کردن کارگر چه مجازاتی دارد

مجازات بیمه نکردن کارگر

خودداری کارفرما از بیمه کردن کارگر چه  عواقبی دارد

خودداری کارفرما از بیمه‌کردن کارگر به‌موجب ماده ۱۸۳ قانون کار موجب محکومیت کارفرما به تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر و پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه خواهد شد.

پرداخت حق بیمه کارگران از موضوعات مهمی است که قانون کار به‌منظور حمایت از حقوق کارگران و برعهده کارفرمایان تصویب نموده است که قانون‌گذار در صورت تخلف کارفرما از بیمه نکردن کارگر برای وی مجازات تعیین کرده است.

همچنین خودداری کارفرما از بیمه‌کردن کارگر، دارای وصف کیفری است.

. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

مقصود از کارگاه در قانون کار، محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند که شامل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و… می‌شود.

در ادامه و جهت آشنایی شما کاربران محترم با جریمه ردنکردن بیمه کارگر یک نمونه دادنامه محکومیت کیفری کارفرما به جریمه نقدی در قسمت زیر تشریح می‌گردد.

 شماره دادنامه قطعی:                                      تاریخ دادنامه قطعی:
۹۵۰۹۹۸۲۸۸۸۴۰۰۲۰۹                                          ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

 رأی دادگاه بدوی

 در خصوص شکایت شاکی آقای ح. ب. علیه متهم آقای الف. م. دایر برخورداری از بیمه نمودن کارگر وفق مقررات قانونی دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره علیه متهم و مشروح شکایت شاکی و ادله تقدیمی ایشان از جمله آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و اجرائیه صادر از سوی دادگستری و اظهارات مقرون به‌واقع ایشان در جلسه مقدماتی در دادسرا بزهکاری ایشان را ثابت تشخیص داشته فلذا مستنداً به مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ از قانون کار فرد متهم را علاوه بر اجرای مفاد اجرائیه صادره علیه ایشان در بحث تأدیه حق بیمه به پرداخت پنج برابر مبلغ حق بیمه به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می گرد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک – محمدرضا بیتی

حق بیمه کارگر چیست

وکیل شکایت از کارفرما اظهار می‌دارد برابر با ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی:

بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به‌عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به‌حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. بخشی از حق بیمه تأمین اجتماعی توسط کارفرما و بخش دیگر آن توسط کارکنان به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

بهترین وکیل شکایت از کارفرما افزود میزان حق بیمه کارگران متفاوت است و کل مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق است و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما بوده و هفت درصد باقی‌مانده نیز سهم کارگر است و هر ساله مبلغ آن مشخص می‌شود.

 نحوه محاسبه جریمه بیمه نکردن کارگر

همان‌طور که در مطالب فوق در خصوص الزام کارفرما به بیمه‌کردن کارگر توضیح دادیم بنا داریم در این قسمت مقاله درباره میزان و نحوه محاسبه جریمه بیمه نکردن کارگر صحبت کنیم.

مطابق با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است در موقع پرداخت حقوق کارگر سهم بیمه کارگر را کسر و سهم خود را به آن اضافه نماید و به سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید.

نکته حائز اهمیت آن است هر گونه توافق، بین کارگر و کارفرما برخلاف این مواد قانونی، اثر حقوقی نخواهد داشت

قانون‌گذار در ماده ۱۸۳ قانون کار مجازات بیمه نکردن کارگر را پرداخت جریمه نقدی به میزان معادل دو تا ده برابر حق بیمه در حق سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده است.

وکیل اداره کار تشریح می‌دارد چنانچه، نرخ حق بیمه سال جاری، برای ماه‌های ۳۰ روزه، مبلغ ۲۱,۹۲۴,۸۵۲ ریال و ماه‌های ۳۱ روزه، ۲۲,۴۵۵,۶۸۰ ریال باشد، بسته به اینکه کارفرما، در کدامین ماه‌ها (۳۰ روزه یا ۳۱ روزه)، از بیمه‌کردن کارمند خود، خودداری ورزیده باشد و بسته به تعداد ماه‌هایی که کارگر، در آن، در کارگاه، مشغول به کار بوده، کارفرما، به پرداخت دو تا ده برابر این مبلغ، به‌عنوان جریمه، محکوم خواهد شد. کارفرمایان می‌توانند با بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت خود را در مقابل آسیب‌های واردآمده در حین کار به کارگران بیمه نمایند.

وکیل متخصص بیمه بیان داشت در همین زمینه تبصره یک ماده یک اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به آن

مطابق با تبصره ماده اول قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به‌منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ” کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌نامه موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود، درمورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.”

جریمه تأخیر عدم ارسال لیست

طبق قانون جرائم مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۷ آن، کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد کارکنان خود، طبق آیین‌نامه ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، خودداری می‌کنند، فقط برای یکبار متحمل جریمه‌ای معادل ۱۰% حق بیمه فهرست همان ماه می‌شوند.

جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه

وکیل تأمین اجتماعی پاسخ می‌دهد: طبق قانون نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۵ و اصلاحیه قانون جرائم مصوب ۱۳۸۷، جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه به‌ازای هر ماه دیرکرد، معادل ۲% حق بیمه لیست بعلاوه بیمه بیکاری آن است.

نکته ۱: طبق قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند و اصلاحیه آن، اگر کارگاه، بدهی ناشی از عدم ارسال و یا دیرکرد پرداخت حق بیمه را قبل از صدور برگ اجرائیه، پرداخت کند، بخشودگی ۴۰% جرائم را شامل می‌شود.

 

نکته ۲: طبق قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند و اصلاحیه آن، در صورت صدور برگ اجرائیه، علاوه بر لغو ۴۰% بخشودگی جرائم، معادل یک بیستم (۵ درصد) بدهی به‌عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.

  نمونه دادخواست شکایت از کارفرما بابت بیمه نکردن

بسیاری از کارفرمایان، به دلایل مختلف، تمایلی به بیمه‌کردن کارگران ندارند و یا بر این امر، اصرار می‌نمایند که حق بیمه را به‌صورت نقدی بپردازند.

در برخی مواقع هم این مشکل مطرح می‌شود که کارفرما ادعا می‌نماید، حق بیمه را پرداخت کرده، اما وقتی شخص به استعلام بیمه خود اقدام می‌کند، متوجه می‌شود که کارفرما او را بیمه ننموده است.

در چنین مواقعی کارگر می‌تواند به‌منظور احقاق حقوق خود، می‌تواند به طرح شکایت از کارفرما برای ردنکردن بیمه اقدام نماید که این امر، از طریق ثبت نمونه دادخواست شکایت از کارفرما بابت بیمه نکردن، در دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود

علی‌رغم مجازات‌های که قانون‌گذار برای کارفرما متخلف وضع کرده است در بسیاری از اوقات برخی کارگران تمایلی به بیمه‌کردن کارگران شاغل در کارگاه خود ندارند و از این مهم خودداری می‌نمایند. در صورت خودداری کارفرما از واریز بیمه، کارگران به‌منظور احقاق حقوق قانونی خود می‌بایست اقدام به شکایت از کارفرما برای ردنکردن بیمه نمایند.

سؤال: در صورت اشتغال هم‌زمان کارگر در کارگاه‌های متعدد، پرداخت حق بیمه بر عهده کدام کارفرما است؟

 پاسخ: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۹۴ مورخ ۱۸/۰۹/۹۱ اشعار داشته است:

با اشتغال هم‌زمان کارگر در کارگاه‌های متعدد، همه کارفرمایان مکلف‌اند به نسبت حقوق پرداختی، حق بیمه را بپردازند و تأمین اجتماعی نیز تا سقف پرداختی باید خدمات ارائه دهد.

برای آشنایی کارگران با حقوق قانونی خود در این مقاله نمونه دادخواست اداره کار و نمونه متن دادخواست به هیات تشخیص اداره کار و نمونه دادخواست شکایت از کارفرما بابت بیمه نکردن اضافه می‌گردد

خواهان: مشخصات کارگر

 خوانده: مشخصات کارفرما

 خواسته: الزام به پرداخت حق بیمه کارگر

ریاست محترم هیات تشخیص یا حل اختلاف کارگر و کارفرما
سلام‌علیکم؛ احتراماً” به وکالت از آقای / خانم… به استحضار می‌رساند: موکل مدت ۶ سال) از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ در کارگاه کارخانه) باشد و ماهیانه مبلغ از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ نزد کارفرما مذکور مشغول به کار می ریال حقوق دریافت نموده است؛ اما کارفرما از بیمه نمودن موکل در این مدت امتناع ورزیده است؛ لذا تقاضای صدور حکم مبنی الزام به پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما مورد استدعا است مدارک و مستندات به پیوست تقدیم شده است.

 مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه حق بیمه

 سؤال: در دعوی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه مرجع صالح کجاست

وکیل خوب پاسخ می‌دهد بنا به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۶۱۷۰۲۰۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور دعوی مطالبه حق بیمه و الزام به تکمیل فرم شماره 2 تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و هیأت تشخیص اداره کار خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است.

همچنین رسیدگی به دعوای الزام به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است.

توافق کارگر و کارفرما برای بیمه اعتبار توافق کارگر و کارفرما خلاف مقررات قانون کار

سؤال بسیار شایع و رایجی که میان کارگران و کارفرمایان همیشه وجود دارد آن است که:

آیا توافق کارگر و کارفرما برای بیمه نکردن اعتبار قانونی دارد؟

آیا کارگر می‌تواند با کارفرما توافق نماید تا سهم بیمه خود را به‌صورت نقدی دریافت نماید؟

 پاسخ: مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.

بنابراین هرگونه توافق و قرارداد برخلاف مقررات قانون کار اعتبار قانونی ندارد و در صورت شکایت کارگر کارفرما علاوه بر تأدیه حقوق کارگر (سهم کارفرما) محکوم به پرداخت جریمه دیرکرد بیمه تأمین اجتماعی خواهد شد.

 نمونه رای بی‌اعتباری توافق کارگر و کارفرما در مورد حق بیمه

 در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بلوار فردوس تهران به خواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف به شماره ۱۱ مورخ ۷/۶/۹۰ نظر به اینکه مشتکی‌عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم می‌نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا پرداخت حق بیمه کارگر به عهده کارفرماست و حق بیمه قابل مصالحه با کارگر نبوده است و هر گونه ادعا در مورد موضوع ماده ۱۴۸ از قانون کار و جاهت ندارد؛ لذا دیوان به استناد ماده مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

 نظریه مشورتی پرداخت حق بیمه به کارگر

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منع قانونی پرداخت حق بیمه به کارگر توسط کارفرما:

کمیته ادعای اشتغال سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت تأیید اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار را ندارد و همچنین حق بیمه عبارت از وجوهی است که به‌حکم‌قانون برای استفاده از مزایا به سازمان پرداخت می‌گردد و پرداخت آن به کارگر قانونی نمی‌باشد.

 

 وکیل شکایت از کارفرما

وکیل برای شکایت از کارفرما

بهترین وکیل شکایت از کارفرما وکیلی است که تخصص و دانش کافی از مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی داشته باشد، و به‌تمامی بند و تبصره‌ها و قوانین مرتبط تسلط داشته باشد.

وکلای مؤسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت گستر عادل به مدیریت رسول خیابانی می‌توانند به‌راحتی حقوق ادا نشده کارگر را از کارفرما به‌صورت کاملاً قانونی دریافت کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *