هزینه ای که جهت نوشتن یک قرارداد اصولی و قانونی توسط وکیل متخصص تنظیم قرارداد پرداخت می کنید قابل قیاس با ضرر و زیان عدم استفاده از وکیل نخواهد بود.​

✓ اهمیت تنظیم قرارداد توسط وکیل

 در بیان اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص، همین بس که امروزه میلیونها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان یا تنظیم غیر تخصصی قرارداد مطرح است که تاوان آن هم چیزی جز ماه ها و سالها اتلاف وقت در دادگستری و پرداخت هزینه های کلان نمی باشد. این هزینه ها علاوه بر خسارت معنوی و روانی است که به فرد وارد می شود و قابل ارزیابی به پول نیست.

✓ غفلت از یک بند قراردادی می تواند منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیر در قرارداد شود.

• وکیل تنظیم قرارداد

 وکیل تنظیم قرارداد به وکیل پایه یک دادگستری گفته میشود که در تمامی حوزههای حقوق دارای دانش کامل و تخصصی میباشد؛ ولی عمده تخصص خود را در زمینه تنظیم انواع قراردادهای مطابق قانون گذارده است؛ در واقع وکیل قرارداد به شما کمک مینماید تا بتوانید در هر زمینهای که میخواهید قراردادی اصولی و متضمن قوانین حقوقی با طرف مقابل خود منعقد نمایید.
وکیل تنظیم قرارداد بهدرستی از این امر آگاهی دارد که در یک قرارداد چه مواردی باید ذکر شوند و از چه الفاظ و عباراتی باید استفاده شود تا یک قرارداد از حیث حقوقی بهدرستی منعقد شود و چه شروطی را میتوان در قرارداد فیمابین بیان نمود تا قرارداد با کمترین ضرر و با بالاترین امکان اجرای تعهد منعقد گردد.همچنین شما میتوانید با انجام مشاوره با وکیل تنظیم قرارداد از آثار حقوقی که یک قرارداد برای افراد طرف قرارداد دارد آگاه شوید تا در آینده گرفتار مشکلاتی در خصوص بحث ضمانتها و آثار حقوقی قراردادها نگردید قضایی در کشور در نتیجه فقدان یا تنظیم غیر تخصصی قرارداد مطرح است که تاوان آن هم چیزی جز ماهها و سالها اتلاف وقت در دادگستری و پرداخت هزینه های کلان نمی باشد. این هزینه ها علاوه بر خسارت معنوی و روانی است که به فرد وارد می شود و قابل ارزیابی به پول نیست.